Steigerhout

Interieurwerken

Overkappingen

Zoeken

 

Bekijk ons ook eens op:

www.facebook.com/woodiestyle

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Klik dan hier voor het contact formulier!

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
1.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  Opdracht,  tijdig  en  in  de  door  Opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

1.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT
2.1   Alle   werkzaamheden   die   door   Opdrachtnemer   worden   verricht,   worden uitgevoerd  naar  zijn  beste  inzicht  en  vermogen  overeenkomstig  de  eisen  van  goed vakmanschap. 

3 - BETALING
3.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op moment van aankoop. Hierbij zal 50% van de aankoop moeten geschieden.  Betaling  dient  te  geschieden  in  op  de factuur  aangegeven  valuta,  door  middel  van  overmaking  ten  gunste  van  een  door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. of doormiddel van contante betaling. De andere 50% word voldaan bij levering van het product.

4 - LEVERINGSTERMIJN
4.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen,

4.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5 - AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6 - GARANTIE BEPALING
6.1  Op alle producten zit garantie. Maar bij het niet correct behandelen van de meubels of bloot stellen aan andere producten die niet hiervoor bestemd zijn vervalt de garantie.

6.2   Ook bij steigerhout geld het zelfde zoals 6.1. Het hout is van nature een werkend product die gevoelig is bij koud en warm klimaat. Daarom is het mogelijk dat het product iets of kan werken. Vraagt u gerust bij uw aankoop naar meer informatie.

7 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
7.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.